CHEMISTRY DEPARTMENT:

 

1.DR.KAMALI IMAYAVARAMBAN                   ASSISTANT PROFESSOR

 1. M. JAYAVEL                               ASSISTANT PROFESSOR
 2. L. REETA CAROLIN                  ASSISTANT PROFESSOR
 3. R. PARKAVI                                ASSISTANT PROFESSOR
 4. V. SUMITHRA                            ASSISTANT PROFESSOR

 

ENGLISH DEPARTMENT:                  

 

 1. ARAVINTH L                             ASSISTANT PROFESSOR
 2. ELAMATHI . D                          ASSISTANT PROFESSOR
 3. KARTHICK.K                             ASSISTANT PROFESSOR
 4. R.RAMYA                                   ASSISTANT PROFESSOR
 5. K.SEENUKUMAR                    ASSISTANT PROFESSOR

 

MATHS DEPARTMENT:

 

 1. J.JANSI RANI                                     ASSISTANT PROFESSOR
 2. S.KARTHIKEYAN                              ASSISTANT PROFESSOR
 3. M.MENAKA                                        ASSISTANT PROFESSOR
 4. R. SHANKAR                                     ASSISTANT PROFESSOR
 5. K.SHEELA ISAAC                             ASSISTANT PROFESSOR
 6. G.SUSILA                                           ASSISTANT PROFESSOR
 7. V.UMAMAHESWARI                     ASSISTANT PROFESSOR

 

PHYSICS DEPARTMENT:

 

 1. Dr. J.Venkatachalam                      ASSOCIATE PROFESSOR

2.Dr. J.Elberin Mary Theras              ASSOCIATE PROFESSOR

 1. Dr.P.N.Poovizhi                               ASSOCIATE PROFESSOR

4. P.ANURADHA                                  ASSISTANT PROFESSOR

5. S.Kalaimani                                        ASSISTANT PROFESSOR

6. N. JAYAPRAKASH